Πολιτική της  Αττική Κίνηση Logistics Α.Ε

για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας  

και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας 

και τη διαχείριση καταγγελιών

 

1. Εισαγωγή

Η εταιρεία Αττική Κίνηση Logistics Α.Ε. [καλουμένης εφεξής ATLOG] τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση, με βάση τις αξίες και τη στρατηγική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Η ATLOG δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο. Η ATLOG αναγνωρίζει τον ρόλο της στην κοινωνία και την ευθύνη της να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεσμεύεται να αποτρέπει ή να μετριάζει τις δυσμενείς επιπτώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που προκαλούνται από ή συνδέονται με τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της και να αντιμετωπίζει αυτές τις επιπτώσεις, όταν προκύψουν.

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 4808/2021 και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία.

2. Ισχύς

Η παρούσα πολιτική συντάχθηκε κατόπιν ενημέρωσης των εργαζομένων και ανάρτησης του σχεδίου πολιτικής στον χώρο εργασίας την 04/10/2022, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4808/2021.

Η παρούσα πολιτική ισχύει από την προσήκουσα ενημέρωση των εργαζομένων, την ανάρτηση στον χώρο εργασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της ATLOG. Σε περίπτωση τροποποιήσεων της παρούσας πολιτικής, αυτές θα τίθενται σε ισχύ κατόπιν διαβούλευσης και προσήκουσας ενημέρωσης των εργαζομένων.

Η παρούσα πολιτική δεν τροποποιεί άλλες πολιτικές της ATLOG .

3. Οι αρχές και οι δεσμεύσεις μας 

1. Η Διοίκηση και οι λοιποί συμμετέχοντες στον κύκλο εργασιών της ATLOG οφείλουμε να γνωρίζουμε, να αποδεχόμαστε και να δρούμε πάντα εντός πλαισίου των εταιρικών αρχών, και συγκεκριμένα: 

2. Γνωρίζουμε και συμμορφωνόμαστε με τις διεθνείς αρχές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της ATLOG και τους νόμους που διέπουν τη χώρα μας.

3. Φερόμαστε στους άλλους δίκαια, ενεργούμε με φροντίδα και προσοχή και σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

4. Δεν ανεχόμαστε τον εκφοβισμό ή την παρενόχληση σε οποιαδήποτε μορφή και στηρίζουμε τους εργαζόμενους μας που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

5Σεβόμαστε το δικαίωμα στο ιδιωτικό απόρρητο, διασφαλίζουμε ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές και δεν κάνουμε κατάχρηση των εμπιστευτικών πληροφοριών των άλλων.

6. Εκτιμούμε τη διαφορετικότητα και την ένταξη. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε ίσες ευκαιρίες και να μην κάνουμε διακρίσεις λόγω ηλικίας, χρώματος, αναπηρίας, ταυτότητας φύλου, οικογενειακής κατάστασης, εθνικότητας, φυλής, εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας, πολιτιστικού υποβάθρου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή οποιουδήποτε άλλου άσχετου ή παράνομου χαρακτηριστικού.

7. Στην εταιρία αντιμετωπίζουμε την υγεία και την ασφάλεια ως θέμα ύψιστης προτεραιότητας. Αυτό αφορά τόσο τους εργαζομένους μας όσο και τους εργαζόμενους συνεργατών μας (εποχικοί υπάλληλοι) οι οποίοι εργάζονται για λογαριασμό μας στις εγκαταστάσεις μας.      

Η παρούσα πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και τη διαχείριση καταγγελιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Εργασίας της ATLOG, εκφράζοντας τη μηδενική μας ανοχή στη βία, τον εκφοβισμό και την παρενόχληση στο χώρο εργασίας και τη σαφή δέσμευση:

1. να λαμβάνουμε, να ερευνούμε και να διαχειριζόμαστε κάθε παράπονο ή αναφορά σε αυτά τα ζητήματα άμεσα, με εμπιστευτικότητα, με αμεροληψία και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και να μην βάζουμε οποιουδήποτε είδους εμπόδια στην παραλαβή, την έρευνα και τη διαχείριση των εν λόγω παραπόνων ή αναφορών,

2. να παρέχουμε βοήθεια και πρόσβαση σε οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή για τη διερεύνηση ενός ανάλογου περιστατικού ή συμπεριφοράς,

3. να παρέχουμε στους εργαζομένους μας πληροφόρηση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους της βίας, του εκφοβισμού και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας,

4. να παρέχουμε προσιτές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αναφοράς και αντιμετώπισης τέτοιων συμπεριφορών εντός της ATLOG, με τις δυνατότητες που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών, καθώς και με τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. να διασφαλίζουμε την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή, όπως ενδεικτικά με ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας έπειτα από αίτημα εργαζομένου θύματος ενδοοικογενειακής βίας

4. Πεδίο εφαρμογής – Υπαγόμενα πρόσωπα

Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλα τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4808/2021, ήτοι για όλους τους εργαζόμενους και απασχολούμενους στην ATLOG, ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, των απασχολούμενων μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, καθώς και άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων, εθελοντές, εργαζόμενους των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, καθώς και άτομα που αιτούνται εργασία και εργαζόμενους στην άτυπη οικονομία.

5. Τι θεωρούμε ως βία, εκφοβισμό ή παρενόχληση;       

Ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη.           

Ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και την δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης.

Ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και την δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 του ν. 3896/2010 (Α’ 107) και την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4443/2016 (Α’ 232). Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πολιτικής οι μορφές συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης κατά τα ανωτέρω, μπορούν να λαμβάνουν χώρα: (α) στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και χώρων όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει διάλειμμα ιδίως για ανάπαυση ή για φαγητό, σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, (β) στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, τις λοιπές μετακινήσεις, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και (γ) κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Στις μορφές συμπεριφοράς που απαγορεύονται από την παρούσα πολιτική περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: προσβλητικές ή ταπεινωτικές παρατηρήσεις, κατάχρηση εξουσίας, ακατάλληλα αγγίγματα, σωματική ή λεκτική κακοποίηση και εξαναγκασμός, βία, προσβλητικά ή σεξουαλικά αστεία ή προσβολές, επίδειξη και διανομή προσβλητικού υλικού ή υλικού σεξουαλικής φύσης, ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις ή προτάσεις για σεξουαλικές χάρες, κατάχρηση προσωπικών πληροφοριών, δημιουργία εχθρικού ή εκφοβιστικού εργασιακού περιβάλλοντος, απομόνωση ή η μη συνεργασία με έναν συνάδελφο ή διάδοση κακόβουλων ή υβριστικών φημών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη συμπεριφορά.                                                                                             

6. Ποιες είναι οι κύριες ενέργειές μας για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

6.1. Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με όλα τα τμήματά μας και τον αρμόδιο ιατρό εργασίας για την κατανομή και αξιολόγηση οποιουδήποτε ψυχοκοινωνικού κινδύνου, καθώς και των πιθανών κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το αντικείμενο της παρεχόμενης εργασίας, παράγοντες, όπως το φύλο, την ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά που αποτελούν λόγους διάκρισης, καθώς και κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων.

Αναφέρονται ενδεικτικά περιπτώσεις κινδύνου όπως: κίνδυνος επίθεσης που οδηγεί σε σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βλάβη, απόπειρα τραυματισμού προς/σε άτομο που οδηγεί σε σωματική βλάβη, παρενόχληση ή εκφοβισμός που περιλαμβάνει την κατάχρηση σωματικής και ψυχολογικής δύναμης, ανεπιθύμητη συμπεριφορά – λεκτική, μη λεκτική, οπτική, ψυχολογική ή σωματική με βάση την ηλικία, την αναπηρία, την κατάσταση της υγείας, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, το χρώμα, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή άλλο καθεστώς που επηρεάζει αρνητικά την αξιοπρέπεια των ανδρών και γυναικών στην εργασία, σεξουαλική παρενόχληση – ανεπιθύμητη συμπεριφορά που θα μπορούσε να εκληφθεί από το θύμα ως ταπείνωση, απειλή ή αδίκημα, ψυχολογική παρενόχληση (bullying) που συνίσταται σε κακόβουλες, σκληρές ή εκδικητικές προσπάθειες ταπείνωσης ή υπονόμευσης του ατόμου.

6.2. Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς

Είμαστε αφοσιωμένοι στη συνεχή παροχή πληροφοριών και στην ανάληψη ενεργειών για την εξάλειψη της παρενόχλησης με οποιαδήποτε μορφή.

Υιοθετούμε κάτωθι διοικητικές πρακτικές για την πρόληψη και τον έλεγχο των κινδύνων βίας και παρενόχλησης:

- ενθαρρύνουμε τη διατήρηση εργασιακού κλίματος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες.

- ενθαρρύνουμε την ανοικτή επικοινωνία των εργαζομένων με τους άμεσα Προϊσταμένους/Υπευθύνους και τους συναδέλφους τους.

- έχουμε ορίσει τη διαδικασία διαχείρισης αναφορών /καταγγελιών εντός της εταιρείας κατά τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 7 του παρόντος.                                                                                                                                                                                                                                          

- εξασφαλίζουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση /πληροφόρηση για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας που έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα για την εκδήλωση περιστατικών βίας και παρενόχλησης.

- ενθαρρύνουμε την εκπαίδευση των εργαζομένων στις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών βίας.

- αξιολογούμε σε τακτική βάση την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης και επικαιροποιούμε την εκτίμηση των κινδύνων και των μέτρων αντιμετώπισης.

- φροντίζουμε να ενημερώνουμε όλους τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους της εταιρείας σχετικά με την παρούσα πολιτική.

- καθοδηγούμε και στηρίζουμε τους εργαζομένους μας που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Για το σκοπό αυτό θα λαμβάνονται τα κατά περίπτωση ενδεδειγμένα μέτρα και θα παρέχονται ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας στους εργαζομένους θύματα ενδοοικογενειακής βίας κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, με σκοπό την υποστήριξή τους στη διατήρηση της εργασίας και στην ομαλή τους επανένταξη μετά από τέτοια περιστατικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα με αναπηρίες ή σοβαρά νοσήματα.

6.3. Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να παρέχει στο προσωπικό ενημέρωση και πληροφορίες σε προσβάσιμες μορφές για τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης, για τα σχετιζόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, για τις διαδικασίες που υφίστανται εντός της εταιρείας, καθώς και για τις δυνατότητες που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών. Αυτό θα επιτυγχάνεται με διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων σε επίπεδο τμήματος ή ημερίδων με τη συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού ή με πραγματοποίηση σεμιναρίων με ειδικούς ψυχικής υγείας ή παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών ή εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων ή με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων και στελεχών της διοίκησης της Εταιρείας σε πρόγραμμα κατάρτισης και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

6.4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδότη σε περίπτωση

εκδήλωσης ή αναφοράς/ καταγγελίας περιστατικών βίας και παρενόχλησης στην εργασία    

1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς της ATLOG (εργαζόμενοι, εξωτερικοί συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές, απλοί επισκέπτες κλπ) δικαιούνται:

- ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία, εκφοβισμό ή παρενόχληση.

- να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ευγένεια.

- να μην γίνονται αποδέκτες βίαιης συμπεριφοράς, παρενοχλήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, δυσμενών διακρίσεων και εκφοβισμού.

Όλοι οι προαναφερθέντες, εφόσον θίγονται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης, ακόμη και αν έχει λήξει η σχέση, στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε σε βάρος τους το περιστατικό ή η συμπεριφορά, έχουν δικαίωμα:

1. δικαστικής προστασίας,

2. προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της

3. αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του καθώς και

4. καταγγελίας εντός της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 7 της παρούσας Πολιτικής.

Σε κάθε περίπτωση, όταν προκύπτει αναφορά ή καταγγελία τέτοιας συμπεριφοράς εντός της Εταιρείας, το θιγόμενο πρόσωπο διατηρεί κάθε δικαίωμά του να προσφύγει σε κάθε αρμόδια Αρχή.

Η Εταιρεία διατηρεί αναρτημένα στον πίνακα ανακοινώσεων τα στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες διοικητικές αρχές ως Παράρτημα της παρούσας πολιτικής.

Κάθε πρόσωπο που υφίσταται περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του, δικαιούται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4808/2021, να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, ιδίως, όταν ο εργοδότης είναι ο δράστης τέτοιας συμπεριφοράς ή όταν ο εργοδότης δεν λαμβάνει τα απαραίτητα πρόσφορα μέτρα σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί  παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά, ώστε να αποκαταστήσει την εργασιακή ειρήνη, ή όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά για να σταματήσουν τη συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης                                            

Στην περίπτωση αυτή, ο αποχωρών υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως την Εταιρεία εγγράφως, αναφέροντας το περιστατικό βίας και παρενόχλησης και τα περιστατικά που αιτιολογούν την πεποίθησή του, ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του. Εφόσον δεν υφίσταται ή έχει παύσει να υφίσταται ο κίνδυνος και το θιγόμενο πρόσωπο αρνείται να επιστρέψει στον εργασιακό χώρο, η Εταιρεία μπορεί να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας με αίτημα την επίλυση της διαφοράς.

2. Όλα τα υπαγόμενα στην παρούσα πρόσωπα υποχρεούνται:

- να συμμορφώνονται με την παρούσα πολιτική και όλες τις εφαρμοζόμενες και ισχύουσες διαδικασίες με σκοπό τόσο την προσωπική τους προστασία, όσο και των λοιπών απασχολούμενων στην εταιρεία.

- να συνεργάζονται σε περίπτωση διερεύνησης κάποιας καταγγελίας, η οποία έχει τυχόν υποβληθεί σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία.

- να συμμετέχουν σε δράσεις και προγράμματα εκπαίδευσης της Εταιρείας σχετικά με περιστατικά βίας και παρενόχλησης.

Ειδικά, τα στελέχη, τα μέλη της Διοίκησης και οι προϊστάμενοι των τμημάτων της εταιρείας οφείλουν επιπλέον:

- να μεριμνούν για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής στον τομέα ευθύνης τους.

- να φροντίζουν για την εφαρμογή όλων των κατά περίπτωση μέτρων για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, καθώς και να παρακολουθούν τέτοια περιστατικά ή μορφές συμπεριφοράς στον τομέα ευθύνης τους.

- να μην προβαίνουν οι ίδιοι στην εκδήλωση ανεπιθύμητων και απαγορευμένων συμπεριφορών, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. - να ενεργούν άμεσα όταν λαμβάνουν γνώση τυχόν εκδήλωσης μίας απαγορευμένης συμπεριφοράς και να ενημερώνουν άμεσα την Διοίκηση της Εταιρείας για τυχόν περιστατικά βίας και παρενόχλησης που έλαβαν χώρα στον τομέα ευθύνης τους.

- να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους προκειμένου αυτοί να αναφέρουν τυχόν περιστατικά βίας και παρενόχλησης, τα οποία υπέστησαν οι ίδιοι ή υπέπεσαν στην αντίληψή τους.      

6.5. Ορισμός Προσώπου Αναφοράς (Σύνδεσμος)

Η Εταιρεία ορίζει ως Υπεύθυνο Ακεραιότητας – Πρόσωπο Αναφοράς (Σύνδεσμος) κατά της διατάξεις του Ν. 4808/2021 τον κ. Ιωάννη Παπουτσάκη.

Ο Υπεύθυνος Ακεραιότητας ενεργεί ως το πρόσωπο επικοινωνίας που καθοδηγεί και ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, ανεξάρτητα αν του απευθύνονται με αφορμή περιστατικό ή αναφορά/καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης ή όχι. Ο Υπεύθυνος Ακεραιότητας είναι επίσης διαθέσιμος για όλους τους ενδιαφερόμενους που υποβάλλουν αναφορά/καταγγελία για αντίστοιχα περιστατικά, ώστε να τους ενημερώνει για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και την προβλεπόμενη διαδικασία.

 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αναφοράς ανάρμοστης συμπεριφοράς που προβλέπεται στο Κεφάλαιο 7 της παρούσας, έχουμε δημιουργήσει ειδικούς διαύλους επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Ακεραιότητας.

6.6. Προστασία της απασχόλησης και υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας     

Κάθε εργαζόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ενδοοικογενειακή βία, η οποία λαμβάνει προεκτάσεις και στον εργασιακό χώρο, μπορεί να αναφέρει προφορικώς ή εγγράφως το γεγονός αυτό στον Προϊστάμενό του ή στον Υπεύθυνο Ακεραιότητας, προκειμένου να ενημερωθεί η Εταιρεία.

Η Εταιρεία θα λαμβάνει, τα κατά περίπτωση ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και θα παρέχει ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας στους εργαζομένους θύματα ενδοοικογενειακής βίας κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, με σκοπό την υποστήριξή τους στη διατήρηση της εργασίας και στην ομαλή τους επανένταξη μετά από τέτοια περιστατικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα με αναπηρίες ή σοβαρά νοσήματα.

7. Διαδικασία υποβολής αναφοράς ανάρμοστης συμπεριφοράς

7.1. Σκοπός                                 

H ATLOG αναμένει από τους εργαζομένους της, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και των στελεχών της, να συμπεριφέρονται    πάντοτε σύμφωνα με τις βασικές αξίες και τις εταιρικές της Αρχές. Αυτό σημαίνει ότι ενεργούμε με υπευθυνότητα, ακεραιότητα και σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της ATLOG και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Αναμένουμε από τους εργαζομένους μας να βοηθούν την ATLOG να διατηρήσει την εξαιρετική της φήμη εφαρμόζοντας τα υψηλά πρότυπα που εκφράζονται στις βασικές μας αξίες: την εμπειρία, την εξυπηρέτηση, την εμπιστοσύνη, την ταυτόχρονη προώθηση όλων των συμφερόντων και την επιδίωξη της τελειότητας.

Η ATLOG προωθεί μια κουλτούρα διαφάνειας και λογοδοσίας και ενθαρρύνει όλους τους ενδιαφερόμενους να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό όταν μια συμπεριφορά δεν συμμορφώνεται με τις βασικές μας αξίες ή/και τις Εταιρικές μας Αρχές. Κάθε ανάλογη αναφορά θα πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα Διαδικασία Αναφοράς Ανάρμοστης Συμπεριφοράς.

7.2. Ορισμοί  

Ο Καταγγέλλων είναι οποιοσδήποτε, είτε εντός είτε εκτός της εταιρίας, ο οποίος υποβάλεικαλή τη πίστει και έχοντας μια εύλογη υποψία ή/και αποδεικτικά στοιχεία για ανάρμοστη συμπεριφορά, μια αναφορά/ καταγγελία σχετικά με μια ανάρμοστη συμπεριφορά εντός ή σχετικά με την ATLOG.

Ο Υπεύθυνος Ακεραιότητας είναι το πρόσωπο επικοινωνίας που καθοδηγεί και ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, ανεξάρτητα αν του απευθύνονται με αφορμή περιστατικό ή αναφορά/καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης ή όχι. Επίσης είναι το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την παραλαβή, εξέταση και διαχείριση των αναφορών / καταγγελιών και την ενημέρωση των καταγγελλόντων.

Ο Υπεύθυνος Ακεραιότητας είναι το πρόσωπο που διορίζεται από τη διοίκηση της ATLOG για να συντονίζει τα ζητήματα ακεραιότητας βάσει της παρούσας διαδικασίας και να παρέχει τακτικές αναφορές στην Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και μια ετήσια αναφορά για τις περιπτώσεις που αναφέρονται είτε μέσω της ειδικής λειτουργίας του site είτε απευθείας στον ίδιο.

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία μέλη της διοίκησης και/ή διευθυντικά στελέχη που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο της τήρησης της πολιτικής για την εξάλειψη της βίας, του εκφοβισμού και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, την  αναθεώρηση αυτής ώστε να ακολουθεί πάντα τις επιταγές του νόμου, τον έλεγχο της τήρησης των καθηκόντων του Υπεύθυνου Ακεραιότητας και την εφαρμογή της διαδικασίας υποβολής αναφοράς. Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου δεν μπορεί να είναι ο Υπεύθυνος Ακεραιότητας.                                  

Η Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν διαβούλευσης με το Δ.Σ και τον Υπεύθυνο Ακεραιότητας, εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας πολιτικής κατά τρόπο συνεπή με τις απαιτήσεις των ισχυόντων νόμων και κανονισμών.

7.3. Διαδικασία υποβολής αναφοράς – Δίαυλοι Επικοινωνίας – Αρμόδια πρόσωπα

Στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αναφοράς ανάρμοστης συμπεριφοράς της ATLOG έχουμε ορίσει όργανα διαχείρισης και ελέγχου και έχουμε δημιουργήσει ειδικούς ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμους διαύλους, μέσω των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αναφορά ή παράπονα για συμπεριφορές βίας ή παρενόχλησης είτε επώνυμα μέσω των εσωτερικών μηχανισμών αναφοράς που υπάρχουν είτε ανώνυμα κάνοντας χρήση της ειδικής λειτουργίας που έχει τεθεί σε εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Κάθε εργαζόμενος, υποψήφιος ή άλλο υπαγόμενο στην παρούσα πρόσωπο που εύλογα υποπτεύεται ή έχει γίνει μάρτυρας παραβίασης της παρούσας πολιτικής αναμένεται να υποβάλλει αναφορά ή παράπονα σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αναφοράς ανάρμοστης συμπεριφοράς της ATLOG. Κατά προτίμηση, απευθείας στη διοίκηση και μέσω των καθιερωμένων λειτουργικών διαύλων (να αποστείλει email με τα στοιχεία του καταγγελλόμενου, ήτοι του ατόμου που προέβη στην εκδήλωση μίας μορφής απαγορευμένης συμπεριφοράς και σύντομη περιγραφή του περιστατικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση no_to_violence@atlog.gr ή / και να ζητήσει ακρόαση από τον Υπεύθυνο Ακεραιότητας). 

Ωστόσο, εάν για οποιονδήποτε λόγο αυτό θεωρηθεί ως αναποτελεσματικό ή ακατάλληλο ή εάν ένας καταγγέλλων φοβάται ότι θα υπάρξουν αντίποινα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η σχετική λειτουργία στην ιστοσελίδα της ATLOG που επιτρέπει την ανώνυμη καταγγελία. Η λειτουργία αποτελείται από μια ασφαλή ιστοσελίδα, η οποία είναι διαθέσιμη 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Αναφορές μπορούν πάντα να υποβληθούν μόνο στην τοπική γλώσσα ή στην αγγλική. Η λειτουργία επιτρέπει την απλή γνωστοποίηση της αναφοράς από τον καταγγέλλοντα και όχι τη συνέχιση της επικοινωνίας μαζί του σε περίπτωση ανώνυμης καταγγελίας. Οι αναφορές που λαμβάνονται μέσω αυτής της λειτουργίας διαβιβάζονται στον αρμόδιο Υπεύθυνο  Ακεραιότητας.                                                                                                             

Η ειδική λειτουργία στην εταιρική ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά περιστατικών σε περίπτωση όπου υπάρχει υποψία ή αποδείξεις για οιαδήποτε σοβαρή ανάρμοστη συμπεριφορά εντός της εταιρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται αρχικά να εκφράσουν τις ανησυχίες τους μέσω των καθιερωμένων διαύλων υποβολής αναφορών (αποστολή email), είτε μέσω προσωπικής επαφής με τον Υπεύθυνο Ακεραιότητας. Η υποβολή αναφοράς προς τη διοίκηση είναι ο ταχύτερος και προτιμότερος δρόμος και ο καλύτερος τρόπος για τη διασφάλιση ενός σωστού και ανοιχτού εργασιακού περιβάλλοντος εντός της ATLOG.

Η ειδική λειτουργία στην εταιρική ιστοδελίδα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των συνήθων διαδικασιών αναφοράς. Προορίζεται για καταστάσεις όπου η αναφορά μέσω των συνήθων διαύλων αναφοράς πιθανόν να είναι ακατάλληλη ή αναποτελεσματική και θα πρέπει να θεωρείται ως έσχατη λύση.

Προκειμένου να μειωθούν οι αναξιόπιστες και ψευδείς αναφορές, καθώς και για λόγους προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου, η ATLOG θα ερευνά μόνο τις ανώνυμες αναφορές που λαμβάνονται μέσω της ειδικής λειτουργίας της εταιρικής ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση, ενθαρρύνουμε τους καταγγέλλοντες να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους κατά την υποβολή μιας αναφοράς, επειδή αυτό διευκολύνει σημαντικά στην έρευνα της αναφοράς.

Υπενθυμίζουμε στους καταγγέλλοντες ότι έχουν τη δυνατότητα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας που ακολουθείται εντός της Εταιρείας, να υποβάλλουν επίσης καταγγελία στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και στις δικαστικές αρχές, κατ’ επιλογή τους.

Όλες οι αναφορές θα αντιμετωπίζονται άμεσα, έγκαιρα, αμερόληπτα, εμπιστευτικά, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και με τη δέσμευση ότι δεν θα αντίποινα κατά του προσώπου που υπέβαλε την αναφορά καλή τη πίστει.

Η Διοίκηση της εταιρίας έχει τη γενική ευθύνη για τη Διαδικασία Υποβολής Αναφοράς Ανάρμοστης Συμπεριφοράς και την εφαρμογή της.

7.4. Διαδικασία έρευνας και εξέτασης των αναφορών

Η Εταιρεία, ο Υπεύθυνος Ακεραιότητας και κάθε αρμόδιο πρόσωπο δεσμεύονται να παραλαμβάνουν και να μην εμποδίζουν την παραλαβή, να διερευνούν και να διαχειρίζονται άμεσα κάθε τέτοια αναφορά, να ερευνούν και να εξετάζουν τα καταγγελλόμενα με αμεροληψία και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την προστασία του θιγόμενου.                                         

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί δέσμευση των ως άνω προσώπων η τήρηση εμπιστευτικότητας και η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των εν λόγω καθηκόντων.

Οι αναφορές που λαμβάνονται μέσω της Ειδικής Λειτουργίας της εταιρικής ιστοσελίδας προωθούνται στον Υπεύθυνο Ακεραιότητας. Ένα αντίγραφο της εν λόγω αναφοράς αποστέλλεται και στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και αυτόματα αρχειοθετείται στο αρχείο αναφορών που τηρεί η εταιρεία, τηρουμένων των διατάξεων του Ν.4624/2019.

Ο Υπεύθυνος Ακεραιότητας θα επιβεβαιώσει στον Καταγγέλλοντα τη λήψη της αναφοράς, εφόσον είναι επώνυμη, εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Εάν κριθεί σκόπιμο και πρακτικό, ο Καταγγέλλων θα συνεχίζει να ενημερώνεται για την πρόοδο της έρευνας. Ωστόσο, για λόγους εμπιστευτικότητας και ιδιωτικού απορρήτου, ενδέχεται να αποφύγουμε την κοινοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων της έρευνας ή των ληφθέντων μέτρων.

Ο Υπεύθυνος Ακεραιότητας, μετά τη λήψη μίας αναφοράς, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

- Δημιουργία φακέλου όπου καταχωρούνται πληροφορίες όπως η ημερομηνία παραλαβής, η αναφορά και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα εάν υπάρχουν, κτλ.

- Αξιολόγηση της σοβαρότητας της καταγγελίας λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: εάν έχουν γίνει παρόμοιες καταγγελίες κατά το παρελθόν, εάν χρειάζεται διερεύνηση του αιτήματος με τη συνδρομή άλλων προσώπων, μέσων και πρόσθετων πληροφοριών, κ.ά.

Στη συνέχεια, ο Υπεύθυνος Ακεραιότητας διερευνά διεξοδικά την αναφορά, προβαίνοντας στις ακόλουθες ενέργειες:

- συλλέγει και εξετάζει οποιαδήποτε στοιχεία είναι απαραίτητα σχετικά με αυτήν,

- συνομιλεί με τον καταγγέλλοντα και τον καταγγελλόμενο,

- συνεργάζεται και εξετάζει όποιον εργαζόμενο κρίνει ότι θα του παρέχει σημαντικές πληροφορίες,                                                                   

- αιτείται την προσκόμιση εγγράφων που ενδεχομένως υφίστανται και από τα οποία αποδεικνύεται ότι έλαβε ή μη χώρα οιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης,

- επικοινωνεί με τους προϊσταμένους κάθε τμήματος, σε περίπτωση που ο καταγγέλλων απευθύνθηκε πρώτα σε αυτούς.

Οι αναφορές και οι έρευνες παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές στο μέγιστο δυνατό βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία της υπόθεσης και το απόρρητο όλων των εμπλεκομένων.

Εφόσον ο Υπεύθυνος Ακεραιότητας ολοκληρώσει την έρευνά του, υποβάλει έγγραφη αναφορά στη Διοίκηση της εταιρείας, στην οποία αναγράφει το αποτέλεσμα των ερευνών. Τα αποτελέσματα της έρευνας γνωστοποιούνται παράλληλα και στον καταγγέλλοντα και στον καταγγελλόμενο, προκειμένου να λάβουν γνώση αυτών. Η ολοκλήρωση της έρευνας και η υποβολή και κοινοποίηση του πορίσματος του Υπεύθυνου Ακεραιότητας, πρέπει να λαμβάνει χώρα το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από το χρονικό διάστημα των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς εκ μέρους του καταγγέλλοντα.

Ο Υπεύθυνος Ακεραιότητας δύναται να αποφασίσει να μην προσχωρήσει στην έρευνα μιας αναφοράς εάν:

● υπάρχουν μη επαρκή στοιχεία για μια δίκαιη έρευνα και δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει περαιτέρω στοιχεία,

● υπάρχει η ένδειξη ότι η αναφορά έχει γίνει κακόπιστα. Εάν η αναφερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά αφορά τον Υπεύθυνο Ακεραιότητας, η εν λόγω αναφορά θα εξετάζεται από την Επιτροπή Ελέγχου.

7.5. Συνέπειες επί διαπίστωσης παραβάσεων

Σε περίπτωση που προκύψει πράγματι η στοιχειοθέτηση κάποιου περιστατικού βίας και παρενόχλησης, η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει, ανά περίπτωση, στη λήψη όλων των απαραίτητων, πρόσφορων και ανάλογων μέτρων σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.

Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

1. τη σύσταση συμμόρφωσης,

2. την αλλαγή της θέσης εργασίας, του ωραρίου, του τόπου και τρόπου παροχής εργασίας του,

3. την καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή συνεργασίας με την εταιρεία.               

7.6. Απαγόρευση Αντιποίνων σε βάρος του καταγγέλλοντα 

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος καταγγείλει ή αναφέρει περιστατικό παραβίασης της παρούσας Πολιτικής έχει την πλήρη στήριξη της Εταιρείας και προστατεύεται από οιαδήποτε μορφή αντιδικίας, εκδίκησης ή παρόμοιας συμπεριφοράς, εκτός εάν οι ισχυρισμοί του ή οι πληροφορίες που έδωσε αποδειχθεί ότι ήταν αναληθείς ή σκόπιμα ψευδείς. Ειδικότερα, η ATLOG δεν θα απολύσει, ούτε θα υποβιβάσει, απειλήσει, παρενοχλήσει και ούτε θα εισάγει διακρίσεις με οποιονδήποτε τρόπο κατά οποιουδήποτε εργαζομένου βάσει οποιασδήποτε καλόπιστης αναφοράς και νόμιμων ενεργειών σε σχέση με την αναφορά ανάρμοστης συμπεριφοράς. Κάθε αντίποινο που έχει γίνει αντιληπτό θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον Υπεύθυνο Ακεραιότητας.

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η καταγγελία ή η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση του καταγγέλλοντος, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο κατά την έννοια του άρθρου 14 του Ν. 3896/2010 για περιστατικό βίας και παρενόχλησης.

Η άσκηση αντιποίνων και η θυματοποίηση του καταγγέλλοντα αποτελούν σοβαρή παράβαση της παρούσας πολιτικής και επισύρουν συνέπειες για τον ενεργούντα κατά τον τρόπο αυτόν.

7.7. Υποβολή αναφοράς καλόπιστα ή κακόπιστα     

Οποιοσδήποτε υποβάλλει μία αναφορά ή παράπονο καλόπιστα, δεν θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση ως αποτέλεσμα αυτής. Εάν, κατόπιν της έρευνας δεν ανακαλυφθεί καμία παραβίαση, δεν θα ληφθεί κανένα μέτρο κατά του Καταγγέλλοντος, εκτός εάν η αναφορά ή το παράπονο υποβλήθηκε κακόπιστα.

Οι αναφορές θεωρούνται ότι έχουν γίνει κακόπιστα, εάν ο Καταγγέλλων γνωρίζει ότι ουσιαστικά η αναφορά δεν είναι αληθής και ότι έχει γίνει κάνει κατάχρηση της εν λόγω διαδικασίας (α) εξαιτίας προσωπικών παραπόνων, (β) για προσωπικό όφελος ή (γ) για να βλάψει σκοπίμως την ATLOG ή οποιονδήποτε από τους εργαζομένους της, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών και των διευθυντών.

Η ATLOG θεωρεί την αναφορά που έχει υποβληθεί κακόπιστα ως πολύ σοβαρό παράπτωμα. Κάθε αναφορά που έχει γίνει κακόπιστα από έναν εργαζόμενο θα 18 Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και τη διαχείριση καταγγελιών θεωρείται ως σοβαρή παραβίαση των Εταιρικών Αρχών. H ATLOG δύναται να λάβει περαιτέρω μέτρα, εάν χρειαστεί, κατά οποιουδήποτε Καταγγέλλοντος ο οποίος εν γνώσει του κάνει μια ψεύτικη κατηγορία ή ενεργεί με δόλο. Τα περαιτέρω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν πειθαρχικά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

7.8. Συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές 

Η Εταιρεία, ο Υπεύθυνος Ακεραιότητας και κάθε αρμόδιο πρόσωπο συνεργάζονται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική Αρχή, η οποία, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υποβολής αιτήματος από θιγόμενο πρόσωπο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών και δεσμεύονται να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση στα στοιχεία που έχουν συλλέξει.

Προς το σκοπό αυτή, η Εταιρεία τηρεί φυσικό και ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε αναφορά που υποβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική, για χρονικό διάστημα 10 ετών, στον οποίο περιλαμβάνονται η αναφορά, όποια στοιχεία συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία εξέτασης της αναφοράς, τα αποτελέσματα της έρευνας και τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του Ν. 4624/2019.

8. Παράρτημα Ι – Στοιχεία αρμόδιων διοικητικών αρχών                  

1. Επιθεώρηση Εργασίας     

Περιφερειακή Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων Πειραιώς και Δυτικής Αττικής, Πειραιάς, Καθολικής Εκκλησίας 1, 7ος όροφος, τηλ: 210 4190361, 210 4179230, 210 417881, email: dkepir@yeka.gr, ιστοσελίδα: https://www.sepe.gov.gr/

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών: 1555             

2. Συνήγορος του Πολίτη

Χαλκοκονδύλη 17, Αθήνα, τηλ: (+30) 213 1306 600, e-mail: press@synigoros.gr, ιστοσελίδα: https://www.synigoros.gr

3. Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα, Τηλέφωνο: 214-4055251, E-mail: info@isotita.gr, ιστοσελίδα: https://isotita.gr

Τηλεφωνική γραμμή SOS για γυναίκες θύματα έμφυλης βίας: 15900 (Είναι πανελλαδικής εμβέλειας, 24ωρης λειτουργίας 365 μέρες το χρόνο.) Ή εναλλακτικά μπορείτε να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sos15900@isotita.gr                             

                                                                                                   

 

TOP