Πιστοποιήσεις

Η Αττική Κίνηση logistics Α.Ε στοχεύοντας πάντα στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, έχει λάβει τις αναγκαίες πιστοποιήσεις.

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των διαδικασιών γίνεται μέσω της TUV AUSTRIA με σκοπό την διατήρηση των βελτιωμένων εταιρικών πρακτικών.

ISO 9001:2015

TUV AUSTRIA, Cert. Reg No. 01013053

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Αττική Κίνηση διασφαλίζει μια φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται.

ISO 45001:2018

TUV AUSTRIA, Cert. Reg No. 20152200004012

Το πρότυπο ISO 45001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο), καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Το πρότυπο ISO 45001 αποσκοπεί στην κάλυψη της υγείας και ασφάλειας στην Εργασία και όχι στην ασφάλεια προϊόντων ή διεργασιών.

Το πρότυπο που αφορά στη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι το πιο διαδεδομένο πρότυπο παγκοσμίως. Οι θεμελιώδεις αρχές του προτύπου είναι:

  • Η εστίαση στον πελάτη
  • Η συμμετοχή της ηγεσίας
  • Η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού
  • Η δέσμευση για συνεχή βελτίωση και συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη νομοθεσία,
  • Η διαχείριση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη

ISO 14001:2015

TUV AUSTRIA, Cert. Reg No. 20104183004559

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση.

Επίσης εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσής της στον τομέα αυτό.

GR - BIO - 01

ΟΕ & Π. ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΩ

Από το 2021, οι εγκαταστάσεις μας είναι πλέον πιστοποιημένες και για την διαχείριση Βιολογικών και Οργανικών Προϊόντων. Την πιστοποίηση πραγματοποίησε ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων – ΔΗΩ, ο οποίος είναι και ο πρώτος Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων που διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ.

Η παραπάνω πιστοποίηση, μας επιτρέπει να σας εξυπηρετούμε με μεγαλύτερη ποιότητα, ενώ δίνει τη δυνατότητα στους αποθέτες μας να διευρύνουν τους τύπους των εμπορευμάτων που διαχειρίζονται, εντάσσοντας πλέον και προϊόντα βιολογικής προέλευσης στο κωδικολόγιο τους.

ISO 22000:2005

TUV AUSTRIA, Cert. No. 20101190002410

Το συγκεκριμένο Πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων τους από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.

Εγκεκριμένος Οικονομικός φορέας (AEO-F)

13GR000001 AEOF 00006

Η Αττική Κίνηση logistics A.E ήταν η πρώτη Ελληνική εταιρία Logistics, η οποία  έλαβε την πιστοποίηση του Εγκεκριμένου Οικονομικού φορέα (Authorized Economic Operator) για την Απλούστευση των Τελωνειακών Διαδικασιών και την Ασφάλεια και Προστασία. To πιστοποιητικό υποδεικνύει ότι ο ρόλος μιας εταιρείας στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα είναι ασφαλής και οι τελωνειακές διαδικασίες αποτελεσματικές .

Αναφέρουμε  ενδεικτικά κάποια οφέλη από τη συγκεκριμένη πιστοποίηση:

  • Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων κατά την τελωνειακή διαδικασία.
  • Λιγότεροι έλεγχοι ασφάλειας σε προϊόντα κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή τους.
  • Προτεραιότητα σε διαδικασίες τελωνειακών ελέγχων.
  • Μειωμένες υποχρεώσεις εγγυήσεων.
  • Η αναγνώριση του κατόχου AEOF σαν έναν αξιόπιστο συνεργάτη ο οποίος κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την μείωση των οποιοδήποτε κινδύνων μπορεί να προκύψουν στην εφοδιαστική αλυσίδα στην οποία συμμετέχει.

Σύνδεσμος επιβεβαίωσης: εδώ

Στιγμιότυπο:

TOP