Εκτελωνιστής / Τελωνειακός Αντιπρόσωπος

/ /
Κωδικός Θέσης: 23.03.03.01

Κωδικός Θέσης: 23.03.03.01

Καθήκοντα:

 • Τελωνειακές διατυπώσεις σε διάφορα καθεστώτα για το πελατολόγιο του Εκτελωνιστικού Τμήματος.
 • Έκδοση των απαραίτητων παραστατικών σύμφωνα  με τα απαιτούμενα από την κείμενη  νομοθεσία.
 • Παρουσία στα Τελωνεία  Πειραιώς, Ελευσίνας, Αεροδρομίου, Οινόης.
 • Επικοινωνία με τους πελάτες της εταιρίας.

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Γνώση μηχανογραφικού συστήματος ORIAN (μη προαπαιτούμενο).
 • Ηλικία έως 40 ετών.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 ετών σε εκτελωνιστικό γραφείο.
 • Γνώση αγγλικών.
 • Γνώση MS-Office.
 • Ικανότητα επικοινωνίας.
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
 • Οργανωτικότητα, πνεύμα ομαδικότητας και θέληση για συνεχή μάθηση.
 • Κάτοχος μεταφορικού μέσου

Παροχές εταιρίας:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων.
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και συνεχή εκπαίδευση.

Αίτηση

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
TOP